21.07.2016-10:48:00   |  
#Evolúcia
#Myslenie
Žiaci sa veľmi radi pýtajú otázky takéhoto typu: Prečo vtáky lietajú? Ako to, že niektoré rastliny žijú v púšti? Prečo sa deti podobajú na svojich rodičov? Prečo sa na seba niektoré zvieratá podobajú a iné zase nie? Ako je možné, že ten život je tak rozmanitý? Či dokonca otázky presahujúce biologické poznanie a dosahujúce až filozofický kontext – prečo existuje človek, bytosť ktorá si dáva takéto otázky?Na svojej učiteľskej praxi som dokonca dostal otázku (pri vyučovaní nervovej sústavy) – ako je možné, že človek nemá funkčný kostrčový nerv, ale niektoré iné zvieratá áno? Otázka ma samozrejme zaskočila, keďže mi učiteľka v jednom rozhovore naznačila, že evolučnú problematiku na základnej škole vôbec neučí. V takomto prípade je veľmi ťažké odvolávať sa na mutácie a prírodný výber. Je to praktická ukážka toho, ako veľmi dôležitá a esenciálna je výučba evolúcie.

Evolučný koncept je „srdce“ biológie

Ak by sme chceli nájsť odbor, ktorý zastreší celú biológiu a dá jej logický zmysel, zocelí ju v jeden celok – tak to bude určite evolučná biológia, či inak povedané, koncept evolúcie.

Každý vie, že biológia je len jedna. Botanik sa nedištancuje od mikrobiológa – spája ich okrem iného bunková teória, avšak taký virológ si možno povie, že vírus nie je bunka. Vtedy nastúpi evolučná koncepcia. Zastreší celé pole biológie a stáva sa úplne legitímne jej centrálnym odborom.Študent, ktorý nepochopí centrálnu dogmu molekulárnej biológie, tak jednoducho nepochopí podstatu molekulárnej genetiky. Rovnaká situácia môže nastať aj na poli evolučnej biológie. Ak študent nepochopí evolúciu, nepochopí ani biológiu. Nič v biológii nedáva zmysel, ak sa na to nepozeráme vo svetle evolúcie. Bez tejto optiky by bola biológia len zbierkou nahromadených faktov, ale dávali by nejaký ucelený obraz? (1)

Výučba každého predmetu v rámci biológie by mala obsahovať aspekt evolúcie, lebo môže priniesť aj odpovede na otázky prečo, nielen ako alebo kde. Kde sa nachádza slepé črevo a akú má funkciu? To je predmet štúdia anatómie alebo fyziológie. Prečo má u ľudí minimálnu funkciu, no u iných živočíchov dôležitú funkciu? To je predmet štúdia evolúcie.

Hoci je proces biologickej evolúcie preukázaný a evolučná teória (popis mechanizmov evolučného procesu, pozn. red.) podporená nesmierne rozmanitým množstvom dôkazov a radená medzi najvýznamnejšie vedecké teórie, patrí medzi najmenej chápané problematiky u širokej verejnosti, u študentov biológie, či u samotných učiteľov prírodovedných predmetov (8). Okrem toho je u laickej verejnosti aj pomerne málo akceptovaná (7).

Najmä v Darwinových časoch vzbudzovala evolučná náuka veľký negatívny ohlas. Kritici chápali jeho učenie ako protikladné kresťanskému učeniu. Tendencia vidieť evolučnú teóriu v rozpore s náboženským presvedčením trvá dodnes. Aj keď je potrebné dodať, že táto prestrelka pretrváva hlavne v USA (2, 9).Ďalším faktorom, ktorý prispieva k odmietaniu evolúcie, je nepochopenie jej samotnej a tiež neadekvátne pochopenie podstaty vedeckej metódy.

Ukazuje sa, že tendenciu akceptovať evolúciu majú hlavne tí, ktorí rozumejú podstate vedy (rozumej vedeckej metódy) a tí, ktorí jednoznačne chápu evolučné princípy. Prírodovedecké vzdelávacie štandardy v USA už v roku 1996 zahrnuli znalosti z evolúcie ako nevyhnutnú súčasť prírodovedeckej gramotnosti. Otázku, ktorú som položil na samom začiatku textu je možné trochu upraviť a spýtať sa – prečo je dôležité správne učiť evolúciu? Lebo to môže vylepšiť úroveň akceptovateľnosti evolúcie spoločnosťou. Tipujem, že s gravitačnou teóriou spoločnosť problém nemá.

Nielen teória

Evolúcia je historický proces. Z tohto dôvodu ju nemôžeme dokázať rovnakými argumentami a metodikami, ako v prípade čistých fyzikálnych, či funkčných dejov. Evolúciu celkovo i vysvetlenie konkrétnych evolučných udalostí je nutné odvodiť z pozorovaní. A príslušné závery neskôr zas a znova overovať novými pozorovaniami. Výsledok je buď vyvrátenie pôvodného záveru alebo naopak, jeho výrazná podpora. Väčšina záverov evolučných biológov však prešla už toľkými previerkami, že sa o evolúcii už vôbec nepochybuje (4).

Existuje len veľmi málo vedeckých teórií, ktoré by boli tak dobre doložené empirickými dátami, ako práve teória evolúcie. Je však treba dobre rozlišovať medzi dôkazmi, že biologická evolúcia prebehla a prebieha, a dôkazmi týkajúcimi sa úloh jednotlivých mechanizmov, ktoré sa v jej priebehu uplatňujú alebo sa uplatňovali.

Samotný fakt biologickej evolúcie, teda postupný vývoj druhov zo spoločného predka, potvrdzuje také množstvo dát, že žiadny dostatočne informovaný, či aspoň minimálne súdny človek o ňom nemôže pochybovať. Naproti tomu význam jednotlivých mechanizmov, ktoré sa v evolúcii uplatňujú a ktoré ju vlastne poháňajú dopredu, bude zrejme ešte dlho témou kritického štúdia (5).Musíme si pomáhať

Výučba evolúcie predstavuje osobitú výzvu pre učiteľa biológie. Jedným z dôležitých zdrojov podpory pre učiteľa (samozrejme okrem adekvátnej prípravy, kvalitných učebných plánov, didaktických pomôcok, kvalitného zázemia) je riešiť túto problematiku s inými učiteľmi a navzájom si pomôcť.

Tento hypotetický rozhovor medzi troma učiteľmi je názorným príkladom vzájomnej podpory: (6)*
Monika, najnovšia učiteľka na škole, vojde do biologického kabinetu a pozdraví svojich kolegov Pavla a Barbaru.

(Pavol) „Ako sa ti tu zatiaľ páči?
(Monika) „Je to fajn, mimochodom, ďakujem za učebné osnovy, ktoré ste mi poskytli, ale mám otázku, nevidím v nich nič o evolúcii.“
(Barbara) „V tých osnovách si to nájsť ani nemohla, pretože to nie je samostatná téma, evolučné prvky vyučujeme takmer na každej hodine, v každej téme, nemyslím si, že je potrebné to učiť ako samostatnú tému, takmer každá biologická téma úzko súvisí s evolúciou.“
(Pavol) „Je to dobrá rada pre začínajúceho učiteľa? Myslím si, že evolučná teória je kontroverzná téma a mnohí z nás to ani neučia, ja tiež nie. Ale ty môžeš, si statočnejšia ako väčšina z nás.“
(Barbara) „Ale to nie je otázkou statočnosti. Je to otázkou toho, čo musíme naučiť žiakov ak chceme, aby chápali biológiu. Výučba biológie bez evolúcie je ako výučba občianskej náuky bez zmienky o ústave.“
(Monika) „Ale ako si môžete byt takí istí, že je to tak dôležité? Nie je to náhodou tak, že mnoho vedcov neverí evolúcii?“
(Barbara) „Vedci sa dohadujú na určitých detailoch toho, ako evolúcia prebieha, nie či sa stala alebo nie. O tom žiadny biológ nepochybuje.“
(Monika) „Keď som bola ešte študentkou, videla som reportáž o tom, že študenti nemusia veriť evolučnej teórii, lebo je to len teória a nie fakt, argumentovali, že nikto nevie ako vznikol život alebo, že nikto nemôže vedieť, ako to celé prebiehalo, lebo sa to stalo v pradávnej minulosti.“
(Pavol) „Keď som učil evolúciu – učil som ju ako teóriu nie ako fakt.“
(Barbara) „Aj gravitáciu učia fyzici len ako teóriu, nie ako fakt?“
(Pavol) „Ale gravitácia nie je teória, je to fakt.“
(Barbara) „Nie z vedeckého hľadiska, faktom je, že vec padne na zem, keď ju pustíš z výšky, vysvetlením tohto fenoménu je teória gravitácie.“
(Pavol) „Ale ako dobre podložená teória to je, veď nevieme všetko o evolúcií.“
(Monika) „To je pravda, jeden študent mi raz povedal, že je príliš veľa medzier vo fosílnom zázname, pričom chýba strašne veľa prechodných článkov, ktoré by ju dokazovali, čo si o tom myslíte?“
(Pavol) „Máme tak akurát archaeopteryxa, prechodný článok medzi plazom a vtákom, ale nič viac.“
(Barabara) „V skutočnosti to tak nie je, našiel sa obrovský počet fosílnych prechodných foriem medzi primitivními rybami a obojživelníkmi, medzi plazmi a cicavcami, čo sa týka medzičlánkov, tých máme dosť na to, aby jednoznačne podporili evolučnú teóriu.“
(Barbara) „A ešte jedna vec, ohľadom toho, čo si hovorila ty Monika, že nemusíme veriť evolúcii. Takýto pohľad je v celku nesprávny a nie je to to správne slovo. Vedci neveria evolúcii, oni chápu, prečo je pravdivá, akceptujú evolučnú teóriu ako najlepšie vedecké vysvetlenie množstva údajov, dát, pozorovaní, ktoré nám prináša paleontológia, biochémia, molekulárna biológia a všetky ostatné biologické odbory či odbory hraničiace s biológiou. Dokonca evolúcia sa dá pozorovať aj „naživo“ v priamom prenose, stačí nazrieť do medicíny a do pár problémov, ktoré práve musí promptne riešiť, ako je rezistencia na ATB a pod.“
(Monika) „Páči sa mi tvoj prístup Barbara a určite by som chcela skúsiť učiť túto problematiku aj ja, keďže je to téma, ktorá dáva biológii jednotu. Máš pre mňa nejaké návrhy, ako by som mohla začať?“
(Barbara) „Samozrejme, bola by som rada, ak by som ti mohla pomôcť. Ale pamätaj, dôležitá súčasť výučby evolúcie je oboznámenie žiakov s vedou ako takou a vysvetlenie, ako veda funguje. Príďte sa zajtra pozrieť na moju hodinu biológie, môžeme si to skúsiť.“
(Pavol a Monika) „Jasné, tak zajtra, ahoj.“


-

Matúš Mathia
Autor sa venuje didaktike biológie, konkrétne problému vyučovania evolučnej teórie na stredných školách

-

Zdroje:
1. DOBZHANSKY, T. Nothing in biology makes sense except in light of evolution. 1973. In: The american biology teacher. Vol. 35, Issue 3, pp. 125-129
2. TIDON, R. a LEWONTIN, R.C. Teaching evolutionary biology. 2004. In: Geneticc
and molecular biology. Vol.27, issue 1, pp. 124-131. ISSN: 1678-4685.
4. MAYR, E. Co je evoluce (z prekladu Zdenka Urbana). 2009. Praha: Academia. ISBN: 978-80-200-1754-3
5. FLEGR, J. Úvod do evoluční biológie. 2007. Praha: Academia. ISBN: 978-80-200-1539-6
6. KENNEDY, D., ALBERT, B., EZELL, D. a kol. Teaching about evolution and the nature of science. 1998. Washington, DC: National academy press. ISBN: 978-0-309-06364-7 (*upravene podľa)
7. WILLIAMS, J.D. Belief verzus acceptance: Why do people not believe in evolution ?. 2009. In: BioEssays. Vol. 31, Issue 11, pp. 1147-1267. ISSN: 1521-1878
8. VAN DIJK, E.M, a REYDON, T.A.C. A conceptual analysis of evolutionary theory for teacher education. 2010. In: Science and education. Vol. 19, Issue 6, pp. 655-677. ISSN: 1573-1901.
9. HERMANN, R.S. Evolution as a controversial issue: a review of instructional approaches. In: Science and eduation. Vol. 17, Issue 8, pp. 1011-1032
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok